วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ภาพสาวๆในห้อง ภ.นต 54

ทั้งห้อง น่าจะมีผู้เรียน ประมาณนี้คราบ!!

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

กฏหมายลักษณะละเมิด ( 6356203 )

 มาตราเน้น ละเมิด
425,427, 430, 432, 433, 437, 449, 450, 451, 452

-  ข้อสอบน่าจะมีสี่ข้อ  แต่บางข้อมี หลายประเด่น.

กฎหมายลักษณะ หนี้ ( 6356202 )

หน่วยที่เน้น!!
มาตรา 198 , 201, 202, 204, 217, 233, 237, 292, 306, 350

-  ข้อสอบน่าจะมีสี่ข้อ  แต่บางข้อมี หลายประเด่น.


วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

6356102 กฎหมายลักษณะนิติกรรม และ สัญญา

มาตราเน้นๆ....

149, 152, 154 ,155, 156 ,157 ,158 ,159, 160 ,161 ,162, 163, 172 ,175, 176 ,177, 178 ,179 ,180

-  ข้อสอบน่าจะมีสี่ข้อ  แต่บางข้อมี หลายประเด่น.

เรื่องนิติกรรม
-  ความหมายของนิติกรรม มาตรา 149
-  นิติกรรมที่ทำไม่ถูกต้องตามแบบ มาตรา 152
-  เจตนาซ่อนเร้น มาตรา 154
-  เจตนาลวง มาตรา 155 วรรค 1
-  นิติกรรมอำพราง มาตรา 155 วรรค 2 บังคับตามนิติกรรมที่ถูกอำพราง
-  สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรม มาตรา 156
-  สำคัญผิดในคุณสมบัติของนิติกรรม มาตรา 157
-  กลฉ้อฉล มาตรา 159
-  กลฉ้อฉลเพื่อเหตุ มาตรา 161
-  กลฉ้อฉลโดยการนิ่ง มาตรา 162
-  กลฉ้อฉลทั้งสองฝ่าย มาตรา 163
-  โมฆะกรรม มาตรา 172, 173, 174
-  ผู้บอกล้างโมฆียกรรม มาตรา 175 ต้องเป็นบุคคลตามมาตรานี้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิบอกล้างโมฆียกรรม บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ
-  ผลของการบอกล้างโมฆียกรรม มาตรา 176
-  การให้สัตยาบันโมฆียกรรม มาตรา 177
-  วิธีการบอกล้างหรือการให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรม ทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง มาตรา 178
-  ความสมบูรณ์ของการให้สัตยาบัน มาตรา 179
-  ระยะเวลาในการบอกล้างโมฆียกรรม มาตรา 181


เรื่องสัญญา
1. คำเสนอ
1) คำเสนอมีระยะเวลาให้ทำคำสนอง มาตรา 354
2) คำเสนอต่อบุคคลที่อยู่ห่างกัน มาตรา 355
3) คำเสนอต่อบุคคลเฉพาะหน้า มาตรา 356
4) คำเสนอสิ้นความผูกพัน มาตรา 357
2. คำสนอง
1) คำสนองมาถึงล่วงเวลา มาตรา 359
2) การบอกกล่าวคำสนองซึ่งส่งโดยทางการมาถึงล่วงเวลา มาตรา 358
3) กรณีที่ไม่นำมาตรา 169 วรรค 2 มาใช้บังคับ ตามมาตรา 360 ซึ่งเป็นเรื่องคำเสนอเท่านี้น ส่วนเรื่องคำสนองอยู่ในบังคับของมาตรา 169 วรรค 2
3. การเกิดสัญญา มาตรา 361
4. คำมั่น มาตรา 362, 363, 364
5. การตีความสัญญา
1) กรณีที่เป็นที่สงสัยข้อตกลงในข้อความใดแห่งสัญญา มาตรา 366
2) สัญญาได้ทำขึ้นแล้ว แต่มีบางข้อที่ยังไม่ได้ตกลง มาตรา 367
6. ผลของสัญญาต่างตอบแทน มาตรา 369, 370, 371, 372 สำคัญมากๆๆๆๆ ต้องเปรียบเทียบความแตกต่างให้ได้โดยเฉพาะมาตรา 370, 371, 372
7. มัดจำ มาตรา 377, 378

6350101 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย และ ระบบกฎหมาย

แนวทางในการสอบวิชานี้ น่าจะประมาณว่า..
- กฎหมายคืออะไร
- กฏหมายกับศาสนาแตกต่างกันอย่างไร
- ที่มาของกฏหมาย
- ลักษณะของกฏหมาย
- แนวคิดทฤษฎี
- มีกี่แนวคิด
- ประเภทของกฎหมาย

มาตรา เน้น 15 - 30